רדיוס 100FM

הנחיות לפרסום תעמולת בחירות ברדיוס

 / 
מנגן עכשיו

בוקר חדשעם שירה זהבי

הנחיות לפרסום תעמולת בחירות ברדיו לב המדינה וברדיו פרוויה

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

מתמודדים.ות יקרים.ות

על מנת לשדר תשדירי תעמולת בחירות בשידורי רדיוס עליכם.ן לקרוא בעיון את ההנחיות, התנאים והכללים הנדרשים, ולהסכים להם.

מובהר כי שידור תעמולת בחירות יתאפשר אך ורק בתשלום מראש, במקבצים מוגדרים המיועדים לתעמולת בחירות, וכפוף להעברת תשדירים מוכנים לשידור לבדיקה מראש על מנת להבטיח עמידה בתנאי הדין.

מתכונת הזמנת תשדירי תעמולה ושיבוצם

1.         בכללים אלה –

            "בעל זכיון" – כהגדרתו בסעיף 16ד לחוק דרכי תעמולה;

            "בקשה לשידור" ו"בקשה" – בקשה לשידור תעמולת בחירות ברדיו;

            "המנהל" – כהגדרתו בחוק הרשות השניה, לרבות מי שהוא הסמיכו בין באופן כללי ובין לענין כללים אלה;

            "יחידת שידור" – אחד מפרקי הזמן המפורטים להלן שבו משודרים שידורי רדיו:

(1)        פרק הזמן שבין השעות 00.00 עד 06.00;

(2)        פרק הזמן שבין השעות 06.00 עד 07.00 ו-14.00 עד 20.00 וביום שלפני הבחירות 14.00 עד 19.00;

(3)        פרק הזמן שבין השעות 07.00 עד 14.00;

(4)        פרק הזמן שבין השעות 20.00 עד 00.00;

            "מנהל התחנה" – מנהל תחנה אזורית לשידורי רדיו אזוריים כמשמעותה בסעיף 72 לחוק הרשות השניה;

            "רשימת מועמדים" – כהגדרתה בסעיף 16ד(א) לחוק דרכי תעמולה;

            "רשימה מעוניינת" – רשימה המעוניינת להתמודד בבחירות לרשות מקומית, אשר טרם הוגשה לפקיד הבחירות לפי פרק ד' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן – חוק הבחירות);

            "שידור תעמולה" – שידור תעמולת בחירות ברדיו אזורי מטעם רשימת מועמדים;

            "תקופת שידורי התעמולה" – התקופה המתחילה 30 ימים לפני הבחירות לרשות מקומית, כאמור בסעיף 16ד(ב) לחוק דרכי תעמולה והמסתיימת בשעה 7 בערב שלפני יום הבחירות, כאמור בסעיף 74 לחוק הבחירות.

2.         בעל זיכיון רשאי לפי סעיף 16ד(ב) לחוק דרכי תעמולה לשדר תעמולת בחירות של רשימת מועמדים ומטעמה בלבד.

3.         בעל זיכיון המשדר תעמולת בחירות יקבל בקשות לשידור תעמולה מבא-כוח רשימת מועמדים או מממלא מקומו כמשמעותם בסעיף 38 לחוק הבחירות.

4.         (א)        בקשות לשידור תעמולה יתקבלו על ידי בעל זיכיון עד לשעה 12.00 במועדים שלהלן:

(1)        ביום ה-18 שלפני תחילת תקופת שידורי התעמולה (להלן – מועד א');

(2)        ביום ה-2 שלפני תחילת תקופת שידורי התעמולה (להלן – מועד ב');

(3)        ביום ה-11 שלאחר תחילת תקופת שידורי התעמולה (להלן – מועד ג').

            (ב)        חל מועד מן המועדים האמורים בסעיף קטן (א) בשבת, בחג, ביום שישי או בערב חג, יוקדם המועד ליום שלפניו שאינו יום כאמור.

5.         (א)        במועד א' יקבל בעל זיכיון בקשות לשידור תעמולה למשך כל תקופת שידורי התעמולה מרשימות מעוניינות.

            (ב)        על פי הבקשות שהתקבלו במועד א' יקצה בעל זיכיון זמן משוער לשידורי תעמולה לכל רשימה מעוניינת; הטיפול בבקשות לשידור והקצאת הזמן לשידור לפיהן, יהיו כמפורט בסעיפים 10 עד 12.

            (ג)        התוצאות המשוערות של הקצאת הזמן לשידורי תעמולה המתקבלות במועד א' יהיו לשם הערכה בלבד ולא יחייבו את בעל הזיכיון והן כפופות להוראות סעיפים 6 ו-7.

            (ד)        הודעה על תוצאות הקצאה כאמור ועל היותן משוערות ובלתי מחייבות תימסר לכל רשימה מעוניינת במועד כאמור בסעיף 12.

6.         (א)        במועד ב' יקבל בעל זיכיון בקשות לשידור תעמולה למשך כל תקופת שידורי התעמולה מרשימות מועמדים בלבד, ורק מרשימות שלא הגישו בקשות במועד א' (להלן – בקשות חדשות).

            (ב)        בעל זיכיון יקצה זמן לשידורי תעמולה לרשימות מועמדים שהגישו בקשות חדשות וכן לרשימות מעוניינות שהגישו בקשות במועד א' והפכו לרשימות מועמדים. הטיפול בבקשות כאמור והקצאת זמן לשידור לפיהן, יהיו כמפורט בסעיפים 10 עד 12.

            (ג)        בקשה לשידור תעמולה שהגישה במועד א' רשימה מעוניינת אשר לא הפכה לרשימת מועמדים במועד ב' – בטלה.

            (ד)        תוצאות הקצאת הזמן לשידורי תעמולה המתקבלות כאמור בסעיף קטן (ב) יהיו סופיות לענין פרק הזמן שמיום תחילת תקופת שידורי התעמולה ועד ליום ה-15 בו, לענין יתרת התקופה יהיו התוצאות משוערות בלבד ולא יחייבו את בעל הזיכיון לענין הקצאת הזמן.

            (ה)       הודעה על תוצאות ההקצאה ועל פרק הזמן שלענינו הן סופיות לעומת פרק הזמן שלענינו הן משוערות ובלתי מחייבות, תימסר לכל רשימת מועמדים במועד כאמור בסעיף 12.

7.         (א)        במועד ג' יקבל בעל זיכיון בקשות לשידורי תעמולה לפרק הזמן שמהיום ה-15 לתקופת שידורי התעמולה ועד לסיומה, מרשימות מועמדים שבמועדים קודמים טרם הגישו בקשות לשידורי תעמולה ומרשימות מועמדים המבקשות להוסיף על זמן שידורי התעמולה המשוער שהוקצה להם במועד ב'.

            (ב)        בעל זיכיון יקצה זמן לשידורי תעמולה לרשימות מועמדים שהגישו בקשות במועד ג' ובמועד ב' לתקופה כאמור בסעיף קטן (א); תוצאות ההקצאה יהיו סופיות; הטיפול והקצאת הזמן בכל הבקשות וכן הודעה על הקצאה כאמור יהיו כמפורט בסעיפים 10 עד 12.

8.         (א)        בבקשה לשידור תעמולה יפורט זמן השידור המבוקש ביחידות זמן של שניות, בכל אחת מיחידות השידור ולכל אחד מימי השבוע.

            (ב)        בקשה של רשימת מועמדים תוגש בתוך מעטפה סגורה היטב.

9.         בעל זיכיון ימנה שלושה אנשים לפחות מטעמו וביניהם מנהל התחנה (להלן – האחראים), לטיפול בבקשות ובהקצאת זמן לשידור התעמולה, הודעה על מינוי האחראים ועל זהותם תישלח למנהל.

10.       (א)        המעטפות המכילות את הבקשות לשידורי תעמולה יישמרו עד למועד פתיחתן כמפורט בסעיף קטן (ב) בתוך מגירה או תיבה סגורה המיועדת לכך (להלן – התיבה).

            (ב)        התיבה והמעטפות ייפתחו בנוכחות האחראים בכל אחד מהמועדים הנקובים בסעיף 4 לפי הענין מתום הזמן שנקבע בסעיף 4 להגשת הבקשות ועד לשעה 15.00 באותו יום.

            (ג)        במעמד פתיחת המעטפות ייערך פרוטוקול שבו יירשמו, בין היתר, פרטי הבקשות וזהות המגישים לפי חלק א' שבטפסים 1 עד 3 שבתוספת; העתק מהפרוטוקול חתום בידי האחראים יישלח מיד בידי בעל זיכיון למנהל.

            (ד)        בקשות לשידורי תעמולה אשר לא נמצאו בתיבה במועדים ובשעה שנקבעו בסעיף 4 לא יטופלו.

            (ה)       נתגלו בבקשות לשידורי תעמולה טעויות או טעויות חשבוניות, רשאי מנהל התחנה לתקנן; התיקון ייעשה במהלך בדיקת הבקשות ויירשם בפרוטוקול; הודעה על התיקון תימסר למבקש.

11.       בדיקת הבקשות לשידורי תעמולה והקצאת זמן שידור בהתאם להוראות סעיף 16ד(ה) לחוק דרכי תעמולה תיעשה בידי האחראים במועד מוקדם ככל האפשר ממועד פתיחת המעטפות; תוצאות הבדיקה והקצאת זמן לשידור תעמולה בתקופות המנויות בסעיפים 5(ב), 6(ב) ו-7(ב) לפי הענין, יפורטו בחלק ב' שבטפסים 1 עד 3 שבתוספת; העתק מהטפסים חתום בידי האחראים יישלח מיד למנהל בידי בעל זיכיון.

12.       בעל זיכיון יודיע בכתב לכל רשימת מועמדים שהגישה בקשה לשידורי תעמולה, על זמן השידור שהוקצה לה לאחר עריכת כל אחת מההקצאות שבסעיפים 5(ב), 6(ב) ו-7(ב) לפי הענין, לא יאוחר מ-36 שעות מתום המועד להגשת בקשות הקבוע בסעיף 4.

13.       בעל זיכיון יקבל מכל פקיד בחירות כמשמעותו בחוק הבחירות שבאזור זיכיונו את רשימות המועמדים בדרך שעליה הסכימו מנהל הרשות והמפקח הארצי על הבחירות.

14.       (א)        קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שרשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות מפאת היותה רשימה מנועה כמשמעותה בסעיף 39ב(א) לחוק הבחירות, יפסיק בעל זיכיון את שידורי התעמולה שלה לאלתר ולא יחדשם.

            (ב)        יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יודיע למנהל הרשות על היותה של רשימת מועמדים רשימה מנועה.

15.       (א)        רשימת מועמדים שנתקבלה לגביה החלטה סופית בדבר אי אישורה, בין בידי פקיד הבחירות ובין מתוקף פסק דין של בית המשפט המחוזי, כאמור בסעיף 42 לחוק הבחירות, יפסיק בעל זיכיון את שידור התעמולה שלה לאלתר.

            (ב)        המפקח הארצי על הבחירות יודיע למנהל הרשות על רשימה שלא אושרה כאמור בסעיף קטן (א).

16.       (א)        בעל זיכיון המבקש לשדר שידורי תעמולה, יקבע לוח תעריפים על פי סעיף 16ד(ו) לחוק הבחירות 4 ימים לפני מועד א'.

            (ב)        בעל זיכיון ישלח את לוח התעריפים שקבע לכל פקיד בחירות שבאזור זיכיונו, ולכל רשימת מועמדים שביקשה זאת, במועד מוקדם ככל האפשר.

17.       (א)        בעל זיכיון ישדר הודעה אחת ביום לפחות, מיום קביעת לוח התעריפים עד למועד האחרון שבו הוא מקבל בקשות לפי סעיף 4, בדבר קביעת לוח התעריפים והדרכים לקבלתו כאמור בסעיף 16ד(ו)(5) לחוק דרכי תעמולה (להלן – ההודעות).

            (ב)        ההודעות ישודרו ביחידת השידור הנקובה בפסקה (3) להגדרתה בסעיף 1.

            (ג)        קודם לשידורן של ההודעות ישלח בעל זיכיון למנהל הודעה בדבר מועדי ההודעות ותוכנן.

18.       בעל זיכיון ידווח למנהל, על שידורי תעמולת הבחירות כפי שיורה.

מגבלות על התשדירים

1.         בכללים אלה –

            "בעל זיכיון" – כהגדרתו בסעיף 16ד(א) לחוק דרכי תעמולה;

            "מיקבץ" – מספר תשדירי תעמולה המשודרים ברצף;

            "תשדיר תעמולה" – תעמולת בחירות של רשימת מועמדים לבחירות לרשות המקומית המצויה באזור זיכיונו של בעל זיכיון, שהוא רשאי לכלול בשידוריו במסגרת זמן השידור המוקצה לו לשידור תשדירי פרסומת, בתקופת 30 הימים שלפני הבחירות ושסיומה בשעה 7 בערב שלפני יום הבחירות.

2.         בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו עבירה פלילית או עוולה אזרחית לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, וחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, או כל דין אחר.

3.         בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו הסתה לגזענות, לאפליה, או לפגיעה ממשית באדם או בקבוצת בני אדם, על רקע השתייכותם לדת, גזע, לאום, מין, עדה, אורח חיים או מוצא.

4.         בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו אלימות או סבל אנושי קשים במיוחד אלא אם כן הם חלק בלתי נפרד מנושא המישדר ובתנאי שאין הוא עובר בעליל את גבול הנסבל על ידי מאזין סביר בנסיבות הענין.

5.         בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו פרט מזהה של חולים או מפגרים או קרבנות של עבירות אלימות או מין, או מכורים לאלכוהול או לסמים, אלא בהסכמתו של מי שמוסמך לתיתה על פי הוראות כל דין, אם קיים ענין ציבורי בכך ובמידה שאינה עולה על המתחייב.

6.         בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו משום עידוד לפגיעה בקטינים או שיש בו ניצול לרעה של קטינים, לרבות הופעה של קטינים בתשדיר, שיש בה פגיעה או ניצול לרעה שלהם.

7.         כל תשדיר תעמולה המשודר על ידי בעל זיכיון יכלול כינוי או אות המזהה את רשימת המועמדים לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, וכן את מקום התמודדותה.

8.         בעל זיכיון לא יעשה שימוש לרעה במעמדו, בתפקידו או בכוחו לשדר או להימנע מלשדר, בסיקור הבחירות לרשויות המקומיות שבתחום אזור זיכיונו או בשידור תשדירי תעמולה לפי כללים אלה.

9.         (א)        בעל זיכיון ינהג בשוויוניות ובהגינות בשיבוץ תשדירי התעמולה במהלך שידוריו ובחלוקת זמני השידור, ולא יעדיף תשדירים של רשימת מועמדים מסוימת בכל דרך שהיא.

            (ב)        תשדירי תעמולה אשר שובצו לשידור בשעה שבה משודרת תכנית בעניני הבחירות לרשויות המקומיות שבתחום אזור הזיכיון, ישובצו אך ורק לפני תחילת התכנית או לאחר סיומה ולא במהלך התכנית עצמה.

            (ג)        תשדירי תעמולה ישובצו במיקבץ נפרד ויזוהו ויובחנו משאר השידורים באמצעות אות שאישרה הרשות, אשר יושמע לפני מיקבץ התשדירים ובסיומו.

10.       בעל זיכיון לא ישתתף בהפקת תשדירי תעמולה, לרבות ניסוחם ועריכתם, ולא יעניק שירותי ייעוץ כלשהם לרשימת מועמדים, בתמורה או שלא בתמורה.

11.       (א)        בעל זיכיון יסקר את הבחירות לרשויות המקומיות שבתחום אזור זיכיונו בהגינות ובאיזון, ללא כל הטיה או משוא פנים.

            (ב)        בעל זיכיון לא יתנה כל שידור או סיקור בהזמנת תשדירי תעמולה מטעם רשימת מועמדים או בקבלת הבטחות לשיתוף פעולה כלשהו על ידי רשימת מועמדים.

תנאים מסחריים ביחס לתשדירים

התנאים המפורטים להלן יחולו על ההתקשרות בין הצדדים בשינויים המחוייבים בנסיבות הענין

1.         מובהר בזאת למזמין כי בפעילותה ובשידוריה כפופה התחנה להוראות כל דין, לרבות אך לא רק, חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן – 1990, התקנות והכללים שמכוחו, תנאי הזיכיון לשידורי רדיו אזוריים שהוענק לתחנה והנחיות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת (להלן ביחד: "הוראות הדין"). המזמין מצהיר כי הוא מכיר את הוראות הדין ומתחייב לפעול לפיהן וכי הפרסום מטעמו יהיה תוך שמירה ובהתאם להוראות הדין ותוך הקפדה שלא ייכללו בפרסום דברים המנוגדים או המהווים הפרה של הדין. לשם הקלת ביצוע האמור לעיל יפורסם באתר האינטרנט של החברה קוד אתי לשידור פרסומות ואלמנטים מסחריים הכולל את פרטי הדין הרלוונטיים. צירוף הקוד האמור אין בו כדי לפטור את המזמין מהאחריות לברר בעצמו את הוראות הדין הרלוונטיות, או כל שנוי שחל בהם. לשם כך מופנה בין היתר המזמין גם לאתר האינטרנט של הרשות השנייה בכתובת www.rashut2.org.il.

2.         ביצוע ההסכם כפוף ומותנה בעמידת הפרסום בדרישות ובהוראות הדין, וכן בהנחיות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, אשר עשויות להשתנות מעת לעת. כל פרסום מתקבל על תנאי, עד לאישורו על ידי התחנה בכתב. לתחנה שיקול הדעת הבלעדי והסמכות המלאה לאשר או לפסול, באופן מלא או חלקי, כל פרסום שאינו תואם לדעתה את הוראות הדין או מכל סיבה סבירה אחרת.

3.         המזמין יהיה האחראי הבלעדי לפרסום, לתוכנו, למהימנותו ולאמינותו, כלפי התחנה וכלפי כל צד שלישי, לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע הפרסום. המזמין מאשר כי במסגרת היחסים בין הצדדים אין כל אחריות או חבות מכל מין וסוג שהוא בכל הקשור לפרסום, לתוכנו, למהימנותו ולאמינותו, והמזמין מתחייב לפצות ולשפות את התחנה בגין כל סכום שתידרש לשלם על פי תביעה, דרישה או טענה אשר עילתה הפרסום, תוכנו, מהימנותו ואמינותו בצירוף הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד שייגרמו לתחנה עקב האמור.

4.         התחנה תעשה ככל יכולתה לגרום לשידור הפרסום במלואו ובמועדו כפי שנתבקש. יחד עת זאת מובהר בזאת כי עשויים לחול שיבושים, עיכובים, דחיות, ביטולים של הפרסום, מסיבות של תקלות באמצעי השידור, עיכובים הנובעים מרשויות כלשהן או מסיבה אחרת שאיננה בשליטת החברה. במקרה כזה, יידחה מועד שידור הפרסום עד לתום התקופה שבה חל העיכוב ומועד חדש לפרסום יתואם עם המזמין. להסרת ספק מובהר בזאת כי מקרים מסוג זה (לרבות לפי סעיף 4) לא ייחשבו כהפרת הסכם מצד התחנה ולא יקנו למזמין זכות לפיצוי או לשיפוי כלשהו מעבר לאמור לעיל.

5.         הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ( להלן "הרשות")  וכל הבאים מכוחה, לא יהיו אחראים לכל נזק, הפסד או הוצאה עקב אבדן זמן פרסום, שיבוש לוח זמני הפרסום, פגיעה באיכות שידור הפרסום, נטילת זמני שידור, שינוי מועדי שידור החדשות, ביצוע שידורי חירום וכן על כל פגיעה אחרת במזמין או בכל גורם הקשור בו (להלן "שיבושים").

6.         התחנה תישא באחריות כלפי המזמין, אך ורק בגין שיבושים אשר נובעים מזדון או מרשלנות של התחנה או של מי מעובדיה או מהבאים מטעמה. כמו כן תישא התחנה באחריות כלפי המזמין במקרים של אי קיום ההזמנה בהתאם למוסכם, עקב סיבות שבשליטת התחנה. במקרים כאלו יהיה המזמין זכאי לפיצוי באמצעות פרסום בהיקף כפול מהיקף הפרסום שלא שודר או ששודר באופן הכולל שיבושים כהגדרתם לעיל, וזאת כפיצוי סופי, בלעדי ומוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התחנה לא תהיה אחראית בכל מקרה לנזקים עקיפים או תוצאתיים בקשר עם שידורו או אי שידורו של הפרסום או בכל הקשור לביצוע הסכם זה.

7.         מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת כי אחריות התחנה על פי הסכם זה מוגבלת בסכום וכי הפיצוי הכספי שיגיע למזמין מהתחנה, אם וככל שיגיע, לא יעלה בכל מקרה על סכום התמורה ששילם המזמין לתחנה על פי הסכם זה. להסרת ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה נועד לקבוע תקרת אחריות בגין נזק ישיר, ואין בסעיף זה כדי לקבוע פיצוי מוסכם.

8.         במקרה של אי פירעון של תשלום מן התשלומים שבהזמנה, רשאית התחנה להפסיק לאלתר ביצוע התשדירים שעל פי ההזמנה מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לתחנה על פי הסכם זה או על פי הדין.

9.         התחנה תהא רשאית לבטל ההתקשרות בכל עת ללא התראה מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.         המזמין הפר את ההסכם הפרה יסודית, ובפרט לא שילם את התמורה או חלק ממנה במלואה ובמועדה.

ב.         נגד המזמין ננקטו הליכי פירוק או שהוא נקט החל בהליכי פירוק מרצון או ננקטו הליכי מינוי של כונס נכסים, זמני או קבוע, או שהמזמין ביקש הקפאת הליכים או עשה הסדר נושים או שנתמנה למזמין נאמן במסגרת הליכים כאמור, או הוטל עיקול על נכס או על נכסים המהווים חלק מהותי מנכסי המזמין, או שנפתחו נגדו הליכי פשיטת רגל או שננקט נגדו כל הליך אחר העלול לפגוע ביכולתו למלא התחייבויותיו על פי הסכם זה, והצווים או ההליכים הנ"ל לא בוטלו תוך 60 יום.

ג.          ביטול ההסכם נדרש או מחויב על פי הוראות כל דין או רשות מוסמכת הפועלת כדין.

ד.         זיכיון התחנה פקע, בוטל, או שונה באופן שאינו מאפשר את המשך קיום הסכם זה.

10.       הזמנת הפרסום ומסמך תנאים כלליים זה בצירוף נספחיהם מהווים את החוזה המלא בין התחנה לבין המפרסם, הכולל והממצה את כל זכויות הצדדים וחובותיהם לעניין ההתקשרות בין הצדדים, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר, ששררו או הוחלפו, בין בכתב ובין בעל פה, בין הצדדים, בנושאים האמורים, קודם לחתימתו של הסכם זה.

11.       זכויות הצדדים לפי הסכם זה אינם ניתנים להסבה, להמחאה, לשעבוד, להענקה או להעברה בדרך כלשהי, אלא אם ניתנה לכך הסכמת הצד השני בכתב ומראש.

המחיר לתשדיר של 30 שניות היו 403 ₪ כולל מע"מ

הצעת פרסום בסיסית לתקופה הנדרשת תהיה 35,100 לכל תקופה (2700 שניות) .

תשלום מראש בהעברה בנקאית