רדיוס 100FM

תקנון פרטיות ותחרויות

 / 
מנגן עכשיו

VIP עם מושיקו שטרן

רדיוס שידורים בע”מ

תקנון אחיד לתחרויות ומבצעים רדיופוניים

 הוראות כלליות

 1.       רדיוס שידורים בע”מ (להלן: “הרדיו”) עורך מעת לעת תחרויות, מבצעים ושעשועונים במסגרת תוכניות הרדיו השונות המשודרת בלוח השידורים שלו. מובהר בזאת כי כל תחרות/מבצע/ושעשועון הינם במסגרת פעילות שיווקית מסחרית של הרדיו, ומבוססים על ידע וכישרון יותר מאשר על מזל, ולפיכך אינם בבחינת משחק אסור, הגרלה או הימור כמשמעותם בחוק העונשין, תשל”ז – 1977. 

 2.       כל תחרות/מבצע.שעשועון נערכים בהתאם ובכפוף לתקנון זה. התקנון כפוף להוראות כל דין, ובפרט חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, תש”ן – 1990, ולתקנות ולכללים שמכוחו, ולזיכיון לשידורי רדיו שניתן לרדיו על ידי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (להלן: “הרשות השניה”) וכן נוהלי הרשות השניה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת (להלן: “הוראות הדין והנהלים”), ולפיכך כל שינוי בהם יביא לשינוי בתקנון לפי העניין.

 3.       ההשתתפות כפופה להוראות הדין והנהלים ולתקנון. בהשתתפותם בתחרות/מבצע/שעשועון מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קראו את התקנון וכי הוא מקבל את הוראותיו, וגם אם לא קראו, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

 4.       התקנון הינו המסמך המחייב היחיד לענין זכויות וחובות המשתתפים ולכל הקשור לתחרות/מבצע/שעשועון. בכל מקרה של סתירה, הבדל או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין מודעות, פרסומים, פרסומות או כל מסמך או מצג אחר בקשר עם התחרות/מבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

שלבי התחרות/מבצע/שעשועון

 5.       התחרות/מבצע/שעשועון יתקיים, ככל שניתן ובכפוף לשינויים אפשריים מצד המארגנים, בהתאם לאבני הדרך, לוח הזמנים והשלבים המתוארים בקדימונים ו/או בפרסומים שבמסגרת שידורי הרדיו או פרסומים רשמיים מטעמו.

6.       מקום בו מדובר בתחרות/מבצע/שעשועון מורכב עשויים להיות תנאים מפורטים לתקנון ביחס לתחרות/מבצע/שעשועון כאמור במסגרת נספח שיהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.  

 מתן הפרסים

 7.       הפרסים בתחרות/מבצע יהיו בהתאם למפרט המצורף לתקנון זה. לא יחולקו פרסים אחרים או נוספים או פרסי ניחומים מעבר למצוין במפרט. תיאור הפרסים בתקנון זה, במפרט ו/או בכל פרסום אחר הינו לשם המחשה ואינו מחייב את הרדיו. הפרסים אינם ניתנים להמרה על ידי הזוכים, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. הרדיו שומר על זכותו להעניק לזוכים, כולם או חלקם, פרסים שווי ערך במקום הפרסים הנקובים במפרט או בפרסומים ולא תישמע כל טענה או דרישה בקשר לכך.

 8.       שמות הזוכה/ים בפרסים יצוינו במתכונת שיחליט הרדיו. לזוכה / לזוכים תימסר בנוסף הודעה רשמית על זכייתם והם ידרשו למסור פרטים אישיים כגון שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות וכיוצב’.

 9.       הפרסים יוענקו לזוכה/ים במועד ובמקום שבו יחליט הרדיו לפי שיקול דעתו. אלא אם נקבע אחרת על ידי הרדיו, משלוח הפרס יעשה בדואר רגיל, לכתובת שימסור הזוכה. הרדיו אינו אחראי להגעת הפרס ליעדו, כל עוד שלח את הפרס למען שנקב הזוכה. לזוכה תינתן האפשרות לאיסוף עצמי של הפרס במשרדי הרדיו, בתיאום מראש. זוכה יהא רשאי לאסוף את הפרס בעצמו או באמצעות נציג מטעמו אשר יציג יפוי כוח חתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, בתוך 45 יום לכל היותר ממועד ההכרזה על הזכיה בפרס. זוכה שבחר באיסוף עצמי של הפרס, ולא הגיע לאסוף את הפרס בתוך המועד הנקוב, יאבד את זכאותו לפרס ולא יהא זכאי לקבלו. הרדיו רשאי להגביל את מועד המימוש של הפרס בזמן ובתנאים נוספים אם נדרשים בנסיבות העניין על ידי ספקי הפרסים.

 10.     הפרסים יחולקו לזוכים בכפוף להצגת פרטים מזהים כנדרש על ידי הרדיו וחתימה על אישור בדבר קבלת הפרס ועל כתב הסכמה לשימוש בפרטי הזוכה לצורכי פרסום במסגרת התחרות.  

 11.     הזכייה בפרס היא אישית ולא ניתנת להעברה או להסבה, וניתנת למימוש על ידי הזוכה בלבד.

 12.     זוכה אשר לא עמד בתנאי תקנון זה או בהוראות הדין, ואשר זכייתו נפסלה כמפורט להלן, רשאי הרדיו לחלק את הפרס למשתתף אחר או לא לחלק את הפרס בכלל. הזוכה בפרס שנפסל או ויתר על הפרס יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הרדיו בגין זאת.

 12.     זוכה אשר לא עמד בתנאי תקנון זה או בהוראות הדין, ואשר זכייתו נפסלה כמפורט להלן, רשאי הרדיו לחלק את הפרס למשתתף אחר או לא לחלק את הפרס בכלל. הזוכה בפרס שנפסל או ויתר על הפרס יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הרדיו בגין זאת.

13. מובהר בזאת כי הפרסים הינם מתנתם של ספקים חיצוניים שאינם קשורים ברדיו (מפרסמים ונותני חסות) והם יוענקו לזוכים על אחריותם של הספקים, ומבלי שלרדיו תהא כל אחריות בעניין. הרדיו אינו אחראי לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו. אם לא יצויין תוקף על הפרס, תוקפו הינו 3 חודשים מיום הזכיה.
המתמודדים פוטרים ומוותרים בהשתתפותם במשחק על כל טענה או תביעה כלפי הרדיו בקשר עם מתן הפרסים לרבות לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם לפרס ו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרדיו אינו אחראי כלפי הזוכים לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם להם עקב ו/או בשל השימוש בפרס כלשהו. הרדיו מצידו ינקוט במיטב המאמצים על מנת לוודא שהפרסים יוענקו לזוכים במועד ובהתאם למובטח.
להסרת ספק מובהר כי המשתתף הוא אך ורק מי שנטל חלק בפועל בפעילות בהתאם לנדרש בשעשועון ובתקנון, ולא תקום שום חבות או אחריות מצד התחנה כלפי כל מי שאוזכר/תוייג או נטל חלק בפעילות בכל דרך אחרת.

 14.     הזוכה / זוכים אחראי לכל מס, תשלום, היטל או אגרה החלים עליהם על פי דין בקשר עם קבלת הפרסים. הרדיו יהיה רשאי, אם יידרש להעביר לשלטונות המס, את פרטי הזוכה ו/או למכות מס במקור. המתמודדים מאשרים בזאת לרדיו ו/או למי מטעמו, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין.

 15.     בהשתתפותם בתחרות, נותנים המשתתפים את הסכמתם לרדיו להשתמש בשמותיהם ופרטיהם, לרבות תמונתם וקולם, במסגרת התחרות/מבצע והקדימונים הקשורים בו וכן לצורך פרסום בכלי התקשורת כפי שימצא הרדיו לנכון בקשר לתחרות/מבצע, והמשתתפים מוותרים על כל טענה או דרישה בקשר לכך ויהיו מנועים מלהעלותן, לרבות בכל הקשור לפגיעה בפרטיות, לשון הרע וכיוצב’.

 נהלי פיקוח

 16.     ניתן לעיין בתקנון התחרות החל מיום תחילת התחרות/מבצע ועד 30 יום מיום סיומם, במשרדי הרדיו ברחוב המלאכה 22 ראש העין, לאחר תיאום מראש בטלפונים: 03-9029999. עותק מודפס של התקנון יפורסם באתר האינטרנט של הרדיו בכתובת www.100fm.co.il

 17.     ההשתתפות בתחרות אסורה על הרדיו, הגורם המפרסם, המפקח על המשחק, שופטי התחרות/מבצע, ומנהליהם, עובדיהם ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה. רשאים להשתתף במשחק בגירים מעל גיל 18 וכן קטינים מעל גיל 14 ועד גיל 18 ובלבד שניתנה לכך הסכמת הוריהם בכתב על גבי הטופס המיועד לכך.

 18.     התחרות נערכת בפיקוח רו”ח איתי לוי (להלן ולעיל: “המפקח”). המפקח יכריע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל שאלה, בעיה, מחלוקת או אי בהירות המתעוררים בקשר עם ההשתתפות בתחרות, הזכייה בפרסים המחולקים בה, כשירות המשתתפים ו/או פסילתם ובכל עניין הקשור לתחרות ולתקנון זה. הכרעת המפקח תהא סופית.

 19.     למפקח הסמכות הבלעדית לפסול על פי שיקול דעות הבלעדי כל מתמודד בכל שלב שהוא משלבי התחרות, לרבות לאחר הזכייה, עקב הפרת הכללים הקבועים בתקנון זה ו/או עקב מעשה או מחדל הפוגע בתחרות, באופיה הספורטיבי או החינוכי, ו/או עקב מעשה או מחדל המהווה הפרת הוראות כל דין ו/או מכל סיבה סבירה אחרת.

  20.     הרדיו שומר על זכותו לשנות בכל עת את תנאי התחרות (לרבות מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת התחרות) או חלקם, או לבטל את התחרות לחלוטין או באופן חלקי, והכל על פי שיקול דעתו המוחלט.
ולא יישא בשום אחריות או חבות עקב ביטול, שינוי או אי קיום תנאי התחרות, וכל הקשור בהם, בשל גורמים שאינם בשליטתו המלאה, לרבות “כוח עליון”