רדיוס 100FM

תנאי שימוש

 / 
מנגן עכשיו

VIP עם מושיקו שטרן

תנאי שימוש באתר האינטרנט של רדיוס 100fm

 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של רדיוס 100fm.
 להלן תנאי השימוש באתר המהווים התחייבות משפטית מחייבת מצדכם לעניין השימוש באתר.

 תנאי השימוש – הסכם משפטי מחייב

 כל שימוש שתעשו באתר הינו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים בהמשך, ואישורכם לתנאי השימוש מהווה למעשה התחייבות משפטית מחייבת מצדכם, והסכם בינינו וביניכם בכל הקשור לשימוש באתר.
 לפיכך, במידה ותנאי השימוש אינם מקובלים עליכם, הינכם מתבקשים להימנע משימוש באתר, ואינכם רשאים לעשות בו כל שימוש, אלא בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש.
 תנאי השימוש באתר הם ההסכם המחייב היחיד והבלעדי בכל הקשור לשימוש באתר ולפיכך בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום, מידע, תקנון או מסמך  אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן.
תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה כלשהי מראש והם יחייבו ממועד פרסומם באתר. לפיכך, אנו ממליצים לכם לשוב לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.
 להסרת ספק נבהיר כי תנאי השימוש חלים על כל אדם, זכר או נקבה, תאגיד או כל גוף אחר שהוא כשיר לזכויות וחובות משפטיות, ללא יוצאים מן הכלל.

 השימוש באתר – שימוש אישי ולא מסחרי

השימוש באתר ובכל המידע והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים או למטרות רווח. האתר מיועד לצורך בידורי כחלק מחווית גלישה באינטרנט ואין לעשות בו שום שימוש אחר.

 תשלום ורישום כתנאי לשימוש

ככלל, השימוש באתר ברובו אינו כרוך בתשלום או ברישום פורמלי.
 יחד עם זאת, השימוש בחלק מהמידע והשירותים באתר עשוי להיות כרוך בתשלום או ברישום לאתר, תוך מסירת פרטים ומידע כפי שידרשו על ידינו.

 מקום בו השימוש מחייב רישום או תשלום, יצוין הדבר מפורשות, והשימוש לא יתאפשר אלא בכפוף לביצוע התשלום או הרישום כאמור.

אזהרה לגבי סיכונים הכרוכים בשימוש במידע ושירותים באתר ותנאים הנובעים מכך 

כל שימוש במידע ובשירותים הכלולים באתר הינו על אחריותכם המלאה והבלעדית. בשל כך  ולאור העובדה כי אין לנו פיקוח או שליטה על מקצת המידע והשירותים הכלולים באתר (כגון – מידע המוחלף בפורומים או בצ’טים או מידע המופץ על ידי גולשים אחרים) אנו מוצאים לנכון להביא בפניכם אזהרות מסוימות ביחס לסיכונים הכרוכים בשימוש במידע ובשירותים שבאתר, ולהתריע בפניכם על ההשלכות הנובעות מכך.

המידע והשירותים באתר עשויים להיות מתאימים לפי טיבם לבגירים (מגיל 18 ומעלה). לפיכך, במידה והנכם הורים לקטינים עליכם לפקח בעצמכם על המידע והשירותים להם נחשפים ילדיכם. יובהר כי האחריות המלאה לשימוש באתר על ידי ילדיכם הקטינים הינה שלכם, ומתן האפשרות לילדיכם להשתמש באתר מהווה הסכמה לאחריות זו ופוטרת אותנו מכל אחריות בקשר לכך. במידה והנכם קטינים מתחת לגיל 18 אשר עושים שימוש באתר נבקשכם לא להשתמש באתר ללא אישור הוריכם ולהביא מידע זה לידיעתם. בכל מקרה, הנכם מוזהרים שלא לחשוף עצמכם למידע, שירותים או תכנים שמסומנים במילים “למבוגרים בלבד”, או מופצים באתר לאחר השעה 22:00 וכן לכל מידע, תכנים או שירותים העוסקים בעניינים אשר אינכם עוסקים בהם או נחשפים אליהם בדרך כלל בחיי היום יום. זיכרו – בהיעדר הסכמתם של הוריכם אינכם רשאים לעשות שימוש במידע ובשירותים שבאתר זה. שימוש ללא רשות עשוי להיות מסוכן עבורכם.

תנאים ומגבלות על השימוש באתר

אנו מעודדים כמובן שימוש באתר, הן במידע ובשירותים המוצעים על ידינו, והן באמצעות העלאת תכנים על ידי המשתמשים, כחלק מעידוד חופש הביטוי והשיח הדמוקרטי.
יחד עם זאת, כל שימוש באתר חייב להיעשות על פי הוראות הדין (חוקים, תקנות, צווים, וכללים) ומבלי שתהא בשימוש פגיעה במשתמשים אחרים או בנו. 
לפיכך, השימוש באתר מוגבל בראש ובראשונה בשמירה על הוראות הדין, ובהתחייבות מצדכם שלא לעשות שימוש שהוא בגדר הפרת הוראות הדין. באופן ספציפי, ובלי שיהא בכך כדי לגרוע מהאמור לעיל, יפורטו להלן תנאים ומגבלות שהשימוש באתר בכל דרך שהיא חייב להיעשות תוך שמירתם וכפוף להם:

בעלות בזכויות יוצרים וקניין רוחני וזכויות השימוש בהם

כל מידע, שירותים או תכנים אשר מקורם בנו, מצויים בבעלותנו המלאה והבלעדית ומטבע הדברים גם באחריותנו. השימוש באתר, במידע, שירותים או תכנים הכלולים בו מוגבל לשימוש בהתאם לתנאי השימוש באתר ובכפוף לשמירת זכויותינו. אין לעשות שום שימוש באתר, במידע או בשירותים השייכים לנו, כהגדרתם לעיל, לרבות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים שלנו, סימני המסחר ושמות המסחר, כתובות וכיוצב’, לשום מטרה אחרת מלבד השימוש באתר ולפי תנאי השימוש, ללא אישורנו בכתב ומראש.

מידע, שירותים או תכנים אשר מועלים או נכתבים או משודרים על ידי המשתמשים, שייכים למשתמשים (או למי שהרשה להם את השימוש בהם) והינם באחריותם הבלעדית, לרבות בכל הקשור לזכויות היוצרים וזכויות הקנין הרוחני הקשורים בהם.

משתמשים המבקשים לשדר, להעלות או לכתוב מידע או שירותים באמצעות האתר – דעו כי בעשותכם כן אתם מתחייבים כי כל מידע או שירותים או תכנים המועלים על ידכם הינו בבעלותכם ובאחריותכם הבלעדית, כי כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בו שייכות לכם או השימוש בהם נעשה על פי הרשאה כדין, וכי אין בשימוש במידע על ידיכם או על ידינו או על ידי משתמשים אחרים, בבחינת הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים, זכות קנין רוחני אחרת של צד שלישי כלשהו או הפרה של כל זכות אחרת או הוראה של כל דין.

דעו כי הפרת התחייבותכם דלעיל תחשוף אתכם להליכים משפטיים, אזרחיים או פליליים, בגין מעשיכם או מחדליכם, לרבות בגין נזקים שנגרמו למשתמשים אחרים, צדדים שלישיים או לנו/
על המשתמשים לדעת כי האמור לעיל חל על כל סוג של מידע או שירותים, כהגדרתם לעיל.

בכל מקרה אין לבצע העתקה ו/או שכפול, תרגום, שידור, הצגה או השמעה פומבית, הקלטה, מסירה, העברה, בצורה כלשהי, הסבה, פרסום, מתן רישיון או הרשאה או שינוי במידע או בשירותים או בתכנים הכלולים באתר, ללא אישור בכתב ומראש מבעל הזכויות.

זכויותינו וסמכויותינו בכל הקשור למידע, לשירותים ולתכנים

אין בידינו את הכלים או האפשרויות לפקח על כל המידע, השירותים והתכנים המפורסמים או המשודרים על ידי המשתמשים באתר ואין אנו מקבלים על עצמנו אחריות לבצע פיקוח, סינון או שמירה על המידע, השירותים והתכנים המפורסמים על ידי משתמשים באתר, או לעקוב אחרי השימוש בהם.

יחד עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפעול כאמור ובמידת הצורך להסיר, לערוך, לשנות לחסום, למנוע או להגביל שימוש במידע, שירותים ותכנים או למנוע את העלאתם או שידורם, על פי שיקול דעתנו, מקום בו אין הם עומדים בתנאי השימוש או בהוראות הדין או מכול שיקול סביר אחר.

נדגיש שוב כי למרות הסמכות הנתונה לנו אין אנו מפקחים בזמן אמת או מנטרים בדיעבד את השימוש במידע ובשירותים שבאתר, ולפיכך אין באפשרותנו למנוע הפרות של הדין או תנאי השימוש אשר אינם בידיעתנו. אנו כמובן נקבל כל תלונה שתתקבל ממשתמשים לגבי הפרת תנאי השימוש או הוראות הדין על ידי מאן דהוא ובמידת הצורך נפעל תוך זמן סביר לבירור התלונה, ובמידת הצורך לתיקון המעוות. במידה ונתקלתם בהפרה כאמור נשמח אם תיפנו למוקד השירות שלנו שפרטיו מפורסמים באתר ללא דיחוי.

יובהר כי על אף שהשימוש באתר פתוח בעיקרון לכלל המשתמשים, אנו שומרים על זכותנו למנוע או להגביל או לחסום שימוש של משתמשים באתר, במידע, או בשירותים הכלולים בו, בין היתר באמצעות מגבלות על גיל המשתמש, חובת תשלום, היקף שימוש, אופן השימוש, מועד השימוש, מספר החשבונות או שמות המשתמשים המותרים לכל אדם או תאגיד יחיד, ענישה עקב הפרות קודמות של הוראות הדין או תנאי השימוש (לרבות על דרך מניעת כניסה לאתר לתקופה מוגבלת או לצמיתות) וכיוצב’, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

אנו רשאים גם בכל עת להפסיק או להגביל את פעילות אתר, אפשרויות השימוש בו, או את הגישה או השימוש במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, כולם או חלקם, וזאת בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

דעו כי מעת לעת יבוצעו שינויים, שיפורים ותיקונים באתר, ובמידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, וזאת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש.

הפעלת או אי הפעלת סמכויותינו וזכויותינו כאמור לעיל לא תקים לכם או לצד שלישי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו, לא תתפרש כנטילת אחריות מצדנו או כהטלת חובה עלינו להפעלת סמכויות אלו או כויתור על אילו מתנאי השימוש באתר, ולא תסיר את האחריות המוטלת עליכם או על צד שלישי כלשהו על פי תנאי השימוש או הוראות הדין.

אחריות מוגבלת מצידנו

חשוב להדגיש כי אחריותנו על פי תנאי השימוש לכל הקשור לשימוש באתר ולתוצאותיו מוגבלת בהתאם למפורט להלן:

בשימושכם באתר אתם נותנים למעשה את הסכמתכם למגבלות האחריות המפורטות לעיל, פוטרים אותנו וכל מי שמטעמנו באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור, ומוותרים בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגדנו או כנגד מי מטעמנו.

בנוסף אתם תהיו אחראים לפצות ולשפות אותנו בגין כל נזק, הפסד, אבדן, פגיעה או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שיגרמו לנו, במישרין או בעקיפין, עקב שימושכם באתר באופן שאינו תואם את תנאי השימוש או הוראות הדין, וזאת מיד לאחר דרישתנו הראשונה.  

הבהרה בדבר הגנת הפרטיות והיקפה

מובהר כי השימוש באתר, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגרנו, שימוש בפרטיכם לשם קבלת עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי (אלא אם תודיעו לנו מפורשות כי אינכם מסכימים לכך), וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים במידע, בשירותים ובתכנים שבאתר, בכל דרך חוקית שנמצא לנכון, לרבות באמצעות “עוגיות”.

בשידור או העלאת מידע, שירותים או תכנים לאתר, אתם מסכימים ומאשרים לנו ולמי מטעמנו לעשות שימוש במידע, שירותים או תכנים כאמור במסגרת האתר, להקליטם, להציגם, להפיצם, לפרסם, לשדרם ולעשות בהם כל שימוש אחר לרבות ליחסי ציבור ולקידום האתר באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתנו המוחלט והבלעדי, וללא צורך לקבל מכם אישור נוסף או לשלם לכם תמורה כלשהי בגין השימוש.

אנו מצידנו מתחייבים כמובן כי נקפיד על שמירת פרטיותכם וכל מידע שבבעלותכם, בכפוף להוראות הדין ותנאי השימוש ונימנע מגילוי מידע או פרטים אודותיכם אלא מקום בו הדבר מחויב על פי דין או מותר לפי תנאי השימוש או נדרש במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית משפט או רשות מוסמכת, או במסגרת הליך משפטי בינינו לביניכם או במקרה של אי קיום הוראות הדין או תנאי השימוש על ידיכם.

תנאים כלליים

כל הקשור והנובע מהשימוש באתר, במידע, בשירותים ובתכנים שבו, וכן כל הקשור ונובע בתנאי שימוש אלו יהיה כפוף לדין הישראלי, לרבות לצורך פרשנות. כל סכסוך או מחלוקת בקשר אליהם יהיו בסמכות בתי המשפט המוסמכים בישראל, באזור השיפוט של תל אביב יפו ויובאו בפניהם בלבד כמקום שיפוט ייחודי.

 התנהגותנו או הסכמתנו לסטות, מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואין ללמוד ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד ולא תחשב כויתור על איזו מתנאי השימוש או על פי דין, ו/או כויתור, או הסכמה מצידנו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו,  אלא אם-כן נעשו במפורש  ובכתב.

 אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו בר אכיפה, הרי שאותו חלק יחשב כמוחלף בסעיפים תקפים אחרים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 אין בתנאי השימוש כדי להקנות למשתמשים או לצדדים שלישיים זכויות שלא הוקנו להם במפורש על פי תנאי השימוש או על פי הדין.